نمایندگان فروش و خدمات پس ازفروش شهرستان

 1. آذربایجان غربی

  شركت آریا تكین حفاظ

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان آذربایجان غربی میتوانید به آدرس w_azarbayjan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 2. اردبیل

  شركت بازرگانی ولی زاده

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان اردبیل میتوانید به آدرس Ardabil@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 3. اصفهان

  شركت بهین كنترل سیستم

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان اصفهان میتوانید به آدرس Isfahan2@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 4. البرز

  شركت افزار ایمنی آسام

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان البرز میتوانید به آدرس Alborz@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 5. بوشهر

  شركت ایمن زیست بوشهر

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان بوشهر میتوانید به آدرس Bushehr@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 6. خراسان جنوبی

  شركت مهراز تهویه

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان بوشهر میتوانید با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 7. خوزستان

  شركت آرش ساز جنوب

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان خوزستان میتوانید به آدرس Khoozestan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 8. سمنان

  شركت نوین در

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان سمنان میتوانید به آدرس Semnan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 9. سیستان
 10. قزوین

  شركت ایمن كنترل

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان قزوین میتوانید به آدرس Ghazvin@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 11. گلستان

  شركت نوژن دژ هیركان

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان گلستان میتوانید به آدرس Golestan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 12. گیلان

  شركت دربهای اتوماتیك آرایه

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان گیلان میتوانید به آدرس Ghilan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 13. مازندران

  شركت دلتا تصویر شمال

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان مازندارن میتوانید به آدرس Mazandaran@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
 14. همدان

  شركت مهندسی بازرگانی رامیلا

  برای هرگونه درخواست فروش و خدمات در استان همدان میتوانید به آدرس Hamadan@besam.ir ایمیل بزنید یا با شماره تلفن ۲۸۱۲۱ – ۰۲۱ تماس بگیرید.