اپراتور استاندارد SW100/SW200

جزئیات عمومی

 

راه حلهای متنوع دربهای لولایی شركت بیسام با بیشترین كاربرد در سازمانها و شركتهای خصوصی، رستورانها، بیمارستانها و مراكز درمانی، تردد معلولین و سایر كاربردهای دیگر، موجب تامین سهولت و ایمنی در تردد با رعایت یك معماری زیبا و اصول مدیریت انرژی میگردند.

اپراتور های درب های بازویی بیسام، هم برای محیط های داخلی و خارجی و جهت بسیاری از انواع درب ها مناسبند و به خوبی با محیط های متفاوت سازگار می شوند.
اپراتورها هم برای نصب های جدید و هم برای نصب های قدیمی ایده آل هستند.

مشخصات فنی

ASSA ABLOY SW100

 • Power supply: 100-240 V AC, +10/-15%, 50/60Hz, mains fuse max. 10A (building installation)
 • Power consumption: max. 75 W
 • Auxiliary voltage: 24 V DC, max. 400 mA
 • Monitored battery backup unit: 24 V DC
 • Electromechanical locking connection: 12 V DC, max. 500 mA or 24 V DC, max. 250 mA
 • Ambient temperature: -20°C to +45°C
 • Relative humidity (non condensing) 95%
 • Recommended max. door weight and door width inertia J: PUSH = 45 kgm², PULL = 16 kgm²
 • Class of protection IP20

ASSA ABLOY SW200

 • Power supply: 100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz, mains fuse max. 10A (building installation)
 • Power consumption: max. 300 W
 • Auxiliary voltage: 24 V DC, max. 700 mA
 • Monitored battery backup unit: 24 V DC
 • Electromechanical locking connection: 12 V DC, max. 1200 mA or 24 V DC, max. 600 mA
 • Ambient temperature: -20 °C to +45 °C
 • Relative humidity (non condensing) 95%
 • Recommended max. door weight and door width inertia J: PUSH = 160 kgm², PULL = 80 kgm²
 • Class of protection IP20