انواع درب‌های گردان

هنگامی كه فضای داخلی در اولویت باشد بهترین طرح پیشنهادی درب های گردان بیسام است. درب های گردان بیسام در مدلهای متعددی ارائه می شوند كه ضمن فراهم آوردن یك نمای تاثیر گذار، به نحو موثری هوای داخل و خارج ساختمان را از هم مجزا می سازند.