مجتمع تجاری ارگ تجریش

مجتمع تجاری ارگ تجریش واقع در خیابان سعدآباد تهران به عنوان یكی از سوابق اجرایی درخشان شركت صبا با قریب ۱۰۰ درب اتوماتیك بیسام سوئد به شمار میرود.